Every year we are in the top 3 of the best law firms in the Netherlands in the field of client satisfaction.

Every year we are in the top 3 of the best law firms in the Netherlands in the field of client satisfaction.

Plichten en boetes bij grensoverschrijdende dienstverlening binnen de EU

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is van toepassing op werkgevers uit EU landen die tijdelijk hun personeel in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland willen laten werken.

Dit is het geval als werknemers die werken bij een onderneming in een andere EU-lidstaat tijdelijk bij een Nederlandse onderneming worden gedetacheerd. Of als deze werknemers worden ingezet om een project in Nederland te verrichten.

Maar hier is ook sprake van in geval van een intra-concern overplaatsing. Namelijk als een werknemer die werkzaam is bij concern-onderdeel gevestigd in een andere EU lidstaat tijdelijk werkzaamheden gaat verrichten bij het Nederlandse concern-onderdeel.

Let op: de meldplicht geldt ook EU onderdanen die vanuit een bedrijfsonderdeel in een andere EU-lidstaat naar een concernonderdeel in Nederland worden gedetacheerd.

Plichten werkgevers

Voor de in het buitenland gevestigde werkgever en de Nederlandse onderneming waar deze werknemers worden gedetacheerd gelden verplichtingen. Bij niet naleving van deze verplichtingen kunnen hoge boetes worden opgelegd. Het is dus van belang dat u goed op de hoogte bent van deze verplichtingen. Het merendeel van de uit de WagwEU voortvloeiende verplichtingen geldt overigens voor de in het buitenland gevestigde werkgever.

De meest verstrekkende verplichting is zonder meer de meldingsplicht. Die meldplicht houdt in dat de buitenlands werkgever allerlei gegevens bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet melden. U zult daar als dienstenontvanger in Nederland in de praktijk veel bij moeten assisteren, omdat de buitenlandse werkgever niet bekend is met de Nederlandse instanties.

Het is dus van belang dat u goed op de hoogte bent van de verplichtingen die voortvloeien uit de WagwEU. Hieronder treft u een samenvatting.

Harde kern van arbeidsvoorwaarden en CAO-voorwaarden

De WagwEU bevat allereerst een harde kern van arbeidsvoorwaarden waarop de buitenlandse werknemers die hier worden gedetacheerd, ongeacht het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst, recht hebben.

Dit zijn onder meer:

 • het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
 • het minimumaantal betaalde vakantiedagen
 • voldoende gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
 • voldoende rusttijden
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Als de buitenlandse werknemer gaat werken in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is met gunstigere voorwaarden, dan gelden de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Er kan een boete worden opgelegd als u als werkgever de arbeidswetten niet naleeft. Hierover later meer.

Administratieve verplichtingen buitenlandse werkgever

Op basis van de WagwEU moet de in het buitenland gevestigde werkgever die de werknemers bij een Nederlandse onderneming detacheert, voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. 

Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht betreft de verplichting van de buitenlandse werkgever om informatie te verstrekken aan de SVB die noodzakelijk is voor de uitvoering van de WagwEU.

Zo moet de buitenlandse werkgever bijvoorbeeld informatie kunnen geven over de aard van de werkzaamheden die worden verricht.

Klik hier voor de complete lijst zoals opgesteld door de SVB.

Administratieplicht

De administratieplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever bepaalde documenten op de werkplek in Nederland schriftelijk of elektronisch beschikbaar dient te hebben. Denk hierbij aan paspoort, loonstroken, arbeidstijdenoverzichten, betalingsbewijzen, arbeidsovereenkomsten en bewijs dat sociale zekerheidspremies zijn afgedragen in het land van herkomst (A1 verklaring).

Aanwijzingsplicht

De aanwijzingsplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever verplicht is om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de SVB kan benaderen en aanspreekpunt is.

Meldingsplicht buitenlandse werkgever

De in het buitenlands gevestigde werkgever heeft naast de hiervoor vermelde administratieve verplichtingen ook een meldingsplicht. Dit is de meest verstrekkende verplichting.

Deze plicht houdt in:

 • dat de buitenlandse werkgever voorafgaand aan de detachering schriftelijk of elektronisch bepaalde gegevens (zoals identiteit werknemer, dienstverrichter en de aard en duur van de werkzaamheden) aan de SVB moet melden.

De melding dient online te worden gedaan via het online meldloket van de SVB. Twee dagen voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland moet de melding worden gedaan. Niet naleving hiervan is een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd.

Bepaalde sectoren zullen worden uitgezonderd van de meldingsplicht omdat zij de sector onevenredig zwaar zouden belasten. De regering heeft aangegeven dat:

 • het personen- en goederenvervoer (behalve cabotage-activiteiten) zijn uitgezonderd.
 • Daarnaast is er een uitzondering voor kleine dienstverrichters in bepaalde sectoren uit de grensregio’s die regelmatig in Nederland een dienst verrichten. Zij moeten binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens gevestigd zijn. Voor deze groep geldt een meldingsplicht die 1 jaar geldig is.

Controleplicht Nederlandse onderneming

Op u, de in Nederland gevestigde onderneming waar de buitenlandse werknemers worden gedetacheerd, rust een controleplicht. Deze controleplicht is ingevoerd met het idee malafide buitenlandse werkgevers die zich niet kenbaar willen maken aan Inspectie SZW op te sporen.

 • Zo moet de buitenlandse werkgever aan u en afschrift van de hiervoor besproken melding verstrekken.
 • U dient bij aanvang van de werkzaamheden te controleren of de melding is gedaan en of de werknemers die worden gedetacheerd overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen.
 • Daarnaast dient u te controleren of de door de buitenlandse werkgever opgegeven aard en duur van de werkzaamheden en het werkadres juist zijn. Eventuele onjuistheden in de door de buitenlandse werknemer gedane melding moeten door u uiterlijk 5 dagen na aanvang van de werkzaamheden worden gemeld aan de SVB. Ook deze melding dient via hetzelfde online meldloket van de SVB te worden ingediend.

Indien u melding heeft gemaakt van een ontbrekende of onjuiste melding door de buitenlandse werkgever bent u als Nederlandse werkgever gevrijwaard van sancties en kan u de dienst laten uitvoeren.

Boetes controleplicht en meldingsplicht vanaf 1 maart 2019

Niet naleving van de online meldplicht door de buitenlandse werkgever wordt beboet met een boete van EUR 1.500 per werknemer indien de in totaal 1 tot 9 werknemers de dienst in Nederland verrichten. Deze boete wordt verhoogd naar EUR 3.000 per werknemer indien het 10 tot 19 werknemers betreft. De boete wordt EUR 4.500 per werknemer indien er 20 of meer werknemers de dienst verrichten in Nederland.

U als ontvanger van de dienst, heeft de verplichting om via hetzelfde online meldloket van de SVB uiterlijk 5 dagen na aanvang van de werkzaamheden aan de SVB te melden of de buitenlandse werkgever bij de melding alle gegevens correct heeft ingevuld. Niet naleving hiervan levert de diensterontvanger een boete op van € 1.500.

Grensoverschrijdende inning van de boetes

Verstrekkend is tot slot nog dat de bestuurlijke boetes grensoverschrijdend geïnd kunnen worden. Dit betekent dat een buitenlandse werkgever ook door een toezichthouder uit een andere EU-lidstaat aangesproken kan worden op betaling van een boete.

Advies nodig?

Advies nodig omtrent de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)? Neem contact op met een van onze immigratiespecialisten.

Meer weten over dit onderwerp?

Email Pieter