Migratie betekent: de grens passeren, afwijken van het gebaande pad. Dat vereist durf. Migrantenverhalen zijn daarom altijd bijzondere verhalen. Dat is wat ons inspireert.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Diensten verrichten in Nederland vanuit een andere EU lidstaat

Het vrij verkeer van diensten betekent dat ondernemingen, die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, hun werknemers voor de duur van een opdracht naar Nederland uitzenden.

Een tewerkstellingsvergunning (TWV) is niet nodig, ongeacht de nationaliteit van de werknemer. Dienstverrichters kunnen elke werknemer inzetten bij het verrichten van diensten in een andere EU lidstaat, ook de werknemers die niet de nationaliteit Een notificatie volstaat.
Werknemers kunnen 
meteen aan de slag.
hebben van een lidstaat van de Europese Unie. Dit is een algemeen aanvaard beginsel sinds het Vander Elst arrest van het Hof van Justitie van de EG. De Nederlandse regering heeft bepaald dat vooraf moet worden genotificeerd waar en welke diensten zullen worden verricht. Deze notificatie dient plaats te vinden bij het UWV Werkbedrijf.

Hoewel er geen tewerkstellingsverguning is vereist, gelden er sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) op 18 juni 2016 een flink aantal plichten. Deze plichten gelden voor de buitenlandse opdrachtnemer en de in Nederland gevestigde dienstenontvanger. Niet naleving van deze plichten levert een boete op van EUR 12.000 per werknemer. Deze wet is van toepassing op werkgevers uit EU landen die tijdelijk hun personeel in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland willen laten werken. 

De uitgezonden buitenlandse werknemers maken aanspraak op de Nederlandse wet voorzover het gaat om de ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden. Die harde kern betreft een salaris volgens de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen, regels omtrent werk- en rusttijden, vakantiedagen, en gezondheids- en veiligheidsnormen.

Lees hier alles over de plichten en boetes op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.  

Meer weten over dit onderwerp?
Pieter kan u adviseren.

Nieuws en events

Online meldplicht voor dienstverrichters per 1 maart 2020

14 januari 2020 Per 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland die in Nederland een...

IND leges kennismigrant

27 december 2019 De IND heeft de leges voor 2020 bekendgemaakt. De kosten voor een verblijfsvergunning kennismigrant , overplaatsing binnen een onderneming en...

Nieuws en events