Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Algemene voorwaarden
 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten besloten vennootschappen zijn. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek aan cliënten toegezonden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Kroes Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Kroes Advocaten, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Kroes Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De vennoten alsmede alle anderen die voor Kroes Advocaten werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.
 4. De onder 3 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 5. Bij het inschakelen van derden zal Kroes Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kroes Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Kroes Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal Kroes Advocaten met de opdrachtgever over het inschakelen van een derde overleg plegen. De verplichting tot overleg geldt in elk geval niet bij het inschakelen van vertalers, koeriers, deurwaarders en procesvertegenwoordigers.
 6. Verstrekte opdrachten worden door Kroes Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 7. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop de door Kroes Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Kroes Advocaten in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten.
 8. Indien en voorzover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal €50.000,-. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Kroes Advocaten.
 9. Alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens Kroes Advocaten in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 10. De honorering van Kroes Advocaten berust op uurtarieven. Tevens kunnen opdrachten worden aangenomen op basis van een vast bedrag (fixed fee). Het overeengekomen tarief wordt opgenomen in de opdrachtbevestiging. Bij zaken op uurtarief zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de bij de opdracht betrokken vennoten, advocaten en/of andere werknemers van Kroes Advocaten. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
 11. Kroes Advocaten is bevoegd om eventuele verschotten (zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten) onmiddellijk en apart in rekening te brengen. Kroes Advocaten is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of verschotten), te vermeerderen met BTW, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. Kroes Advocaten is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van voormelde kosten en/of honorarium heeft betaald.
 12. De werkzaamheden op uurtarief worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. Werkzaamheden op basis van een vast bedrag worden in beginsel na aanvaarding van de opdracht meteen in zijn geheel gefactureerd. Indien de opdracht een aanvraag behelst, en door de cliënt voortijdig wordt beëindigd, wordt 25% van het vaste bedrag in rekening gebracht, 50% indien de aanvraag is voorbereid maar nog niet is ingediend, en 75% indien de aanvraag reeds is ingediend op het moment dat de opdracht wordt beëindigd. De betalingstermijn is twee weken, te rekenen vanaf de declaratiedatum. Kroes Advocaten is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever wordt in elk geval - zonder dat een ingebrekestelling vereist is - geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten minimaal 10% van het te incasseren bedrag bedragen. Kroes Advocaten is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).
 13. De rechtsverhouding tussen Kroes Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Kroes Advocaten en een cliënt kennis te nemen.
 14. Kroes Advocaten aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en advocatuur zakelijk (www.degeschillencommissie.nl).
 15. Niet alleen Kroes Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 16. Na het sluiten van het dossier wordt het desbetreffende dossier 5 jaar bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Deze versie is opgesteld op 1 januari 2022.