Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Eisen grensoverschrijdende dienstverlening binnen de EU

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is van toepassing op werkgevers uit EU landen die tijdelijk hun personeel in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland willen laten werken. Dit is het geval als werknemers die werken bij een onderneming in een andere EU-lidstaat tijdelijk een opdracht in Nederland gaan verrichten.

Plichten van de dienstverrichter en de dienstontvanger

Voor de in een andere EU-lidstaat gevestigde werkgever (de dienstverrichter) en de Nederlandse onderneming (dienstontvanger) waar deze werknemers worden gedetacheerd gelden verplichtingen. Bij niet naleving van deze verplichtingen kunnen hoge boetes worden opgelegd. Het is dus van belang dat u goed op de hoogte bent van deze verplichtingen. Het merendeel van de uit de WagwEU voortvloeiende verplichtingen gelden voor de dienstverrichter.

De meest verstrekkende is zonder meer de meldplicht, die inhoudt dat de dienstverrichter allerlei gegevens bij Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet melden via het online portal. Niet naleving hiervan kan weer worden beboet door de Nederlandse Arbeidsinspectie. U zult als dienstenontvanger in Nederland met de melding in de praktijk veel moeten assisteren, omdat de buitenlandse werkgever niet bekend is met de Nederlandse instanties. Het is dus van belang dat u goed op de hoogte bent van de verplichtingen die voortvloeien uit de WagwEU. Hieronder treft u aan een samenvatting.

Harde kern van arbeidsvoorwaarden en CAO-voorwaarden

De WagwEU bevat allereerst een harde kern van arbeidsvoorwaarden waarop de buitenlandse werknemers die hier worden gedetacheerd recht hebben. Het maakt hierbij niet uit wat in hun arbeidsovereenkomst staat. Die rechten zijn onder meer:

 1. het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
 2. het minimumaantal betaalde vakantiedagen
 3. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
 4. voldoende rusttijden
 5. gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Als de buitenlandse werknemer gaat werken in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is met gunstigere voorwaarden, dan gelden de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Er kan een boete worden opgelegd als de werkgever de arbeidswetten niet naleeft.

Administratieve verplichtingen voor buitenlandse werkgever (dienstverrichter)

Op basis van de WagwEU moet de in een andere EU-lidstaat gevestigde werkgever die met haar werknemers een opdracht in Nederland uitvoert voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen.

 • Inlichtingenplicht Dit betreft de verplichting van de buitenlandse werkgever om informatie te verstrekken aan de SVB die noodzakelijk is voor de uitvoering van de WagwEU. Zo moet de dienstverrichter bijvoorbeeld informatie kunnen geven over de aard van de werkzaamheden die worden verricht.
 • Administratieplicht Deze verplichting houdt in dat de buitenlandse werkgever bepaalde documenten zoals paspoort, loonstroken, arbeidstijdenoverzichten, betalingsbewijzen, arbeidsovereenkomsten en bewijs dat sociale zekerheidspremies zijn afgedragen in het land van herkomst (A1 verklaring) op de werkplek in Nederland schriftelijk of elektronisch beschikbaar dient te hebben.
 • Aanwijzingsplicht Deze verplichting houdt in dat de dienstverrichter verplicht is om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Nederlandse Arbeidsinspectie kan benaderen en aanspreekpunt is. Dat kunt u ook zijn.
Meldplicht dienstverrichter

De in het buitenlands gevestigde werkgever heeft naast de hiervoor vermelde administratieve verplichtingen ook een meldplicht. Dit is de meest verstrekkende verplichting. Deze plicht houdt in:

 • dat de dienstverrichter voorafgaand aan het verrichten van de dienst in Nederland elektronisch bepaalde gegevens (zoals identiteit werknemer, dienstverrichter en de aard en duur van de werkzaamheden) meld aan de SVB via het online portal.

Bepaalde sectoren zijn uitgezonderd van de meldingsplicht omdat dit de sector onevenredig zwaar zouden belasten. Dat zijn onder andere:

 • het personen- en goederenvervoer (behalve cabotage-activiteiten).
 • Daarnaast is er een uitzondering maken voor kleine dienstverrichters uit bijvoorbeeld grensregio’s die regelmatig in Nederland een dienst verrichten. Als voorbeeld wordt genoemd een Duitse glazenwasser die regelmatig in Nederland de ramen lapt. Voor deze groep zal waarschijnlijk een meldplicht worden ingevoerd die 1 jaar geldig is.
Controleplicht Nederlandse onderneming (dienstontvanger)

Op de in Nederland gevestigde onderneming waar de werkzaamheden door de buitenlandse werknemers worden verricht, rust een controleplicht. Deze controleplicht is ingevoerd met het idee malafide buitenlandse werkgevers die zich niet kenbaar willen maken aan Nederlandse Arbeidsinspectie op te sporen. De controleplicht ziet er op dat u via het online portal de melding van de buitenlandse werkgever controleert op de juistheid ervan.

 • De buitenlandse werkgever doet de melding inzake de grensoverschrijdende dienstverrichting binnen de EU via het online portal.
 • De in Nederland gevestigde onderneming dient uiterlijk vijf dagen na aanvang van de werkzaamheden te controleren of de melding is gedaan. En moet controleren of de werknemers die worden gedetacheerd overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen. D
 • aarnaast dient te worden geconctroleerd of de door de buitenlandse werkgever opgegeven aard en duur van de werkzaamheden en het werkadres juist zijn. Eventuele onjuistheden in de door de buitenlandse werknemer gedane melding moeten door u worden gemeld aan de SVB via hetzelfde online portal.

Indien de Nederlandse dienstenontvanger melding heeft gemaakt van een ontbrekende of onjuiste melding door de buitenlandse werkgever, bent u als Nederlandse werkgever gevrijwaard van boetes.

Boetes bij niet voldoen aan meldplicht, administratieplicht en controleplicht

Voor het niet voldoen aan de meldplicht en administratieplicht kan aan de buitenlandse werkgever een boete worden opgelegd. Voor verschillende soorten overtreding kan een boete worden opgelegd. Deze kunnen afzonderlijk van elkaar worden opgelegd. De totale boete kan dan ook behoorlijk oplopen. De bestuurlijke boetes variëren van € 1.500 tot € 8.000 per overtreding of per werknemer. De boete kan onder omstandigheden worden gematigd (in verband met de evenredigheid) of verhoogd. Voor het niet voldoen aan de controleplicht door de in Nederland gevestigde onderneming (dienstontvanger) wordt een boete van € 1.500 opgelegd. Hier kunt u alle boetes vinden voor de verschillende overtredingen.

Grensoverschrijdende inning van de boetes

De bestuurlijke boetes kunnen in de andere EU-lidstaten worden geïnd. Dit betekent dat een buitenlandse werkgever ook door een toezichthouder uit een andere EU-lidstaat aangesproken kan worden op betaling van een boete.