Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Erkenning als referent IND vereist voor de kennismigrantenregeling

Het zijn van erkend referent is vereist voor een onderneming die aanvragen voor visa (MVV) en verblijfsvergunningen voor kennismigranten wil indienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over de aanvraag tot erkend referent.

Als erkend referent beschouwt de IND een onderneming als betrouwbare partner. De erkende referent kan gebruik maken van de versnelde toelatingsprocedure waardoor binnen 2 tot 3 weken op de aanvraag wordt beslist. Klik hier voor het openbaar register waarin alle erkend referenten zijn opgenomen.

Een onderneming hoeft overigens geen erkend referent te zijn voor het aanvragen van een EU Blue Card (Europese blauwe kaart) verblijfsvergunning of een verblijfsvergunning in het kader van een intra corporate transfer (ICT-vergunning).

Deze beide vergunningen zijn, net als de verblijfsvergunning als kennismigrant, ook bedoeld voor hoogopgeleide arbeidsmigranten. Als de onderneming niet is erkend als referent duurt de behandeltijd van de aanvraag tussen de 8 tot 12 weken.

Aanvraagprocedure

Hoe snel de IND beslist op de aanvraag voor erkend referent is afhankelijk van de bestaansduur van een onderneming. De IND wil namelijk zekerheid over de continuïteit en solvabiliteit van de onderneming. Een onderneming met een kortere bestaansduur brengt namelijk vaak meer risico’s met zich mee.

De aanvraagprocedure is te verdelen in twee groepen, namelijk:

 1. ondernemingen die langer dan 3 jaar bestaan
 2. ondernemingen die korter dan 1.5 jaar bestaan

 

Bij ondernemingen die langer dan 1.5 jaar, maar korter dan 3 jaar bestaan, kan de IND besluiten dat de onderneming ook de moeizame en langdurige procedure moet volgen. Ook hiervoor geldt dat de IND kijkt naar de continuïteit en solvabiliteit van de onderneming.

1. Onderneming bestaat langer dan 3 jaar

Ondernemingen die langer dan 3 jaar bestaan, kunnen zonder beoordeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden erkend als referent.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de onderneming is ingeschreven in de Kamer van Koophandel,
 • de onderneming heeft geen achterstand met de afdracht van sociale lasten en loonbelastingen,
 • de onderneming is de afgelopen 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkend referent geen fiscale vergrijpboete opgelegd, of een boete voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon en -vakantiebijslag, en de Vreemdelingenwet,
 • de bestuurders moeten betrouwbaar zijn. De IND kan in dit verband een verklaring omtrent gedrag opvragen,
 • de onderneming mag de afgelopen drie jaar niet failliet zijn verklaard,
 • de omzet en winstgevendheid van de onderneming.

 

Deze aanvragen worden door de IND in 4 tot 6 weken behandeld. De wettelijke beslistermijn bedraagt 3 maanden.

2. De onderneming bestaat korter dan 1.5 jaar

De aanvraagprocedure voor ondernemingen die korter dan 1.5 jaar bestaan, duurt tot wel 6 maanden en vereist meer papierwerk. De IND voert deze beoordeling niet zelf uit.

De IND kan besluiten dat deze procedure ook van toepassing is op ondernemingen die langer dan 1.5 jaar maar korter dan 3 jaar bestaan. In de praktijk zien we dat in de meeste gevallen ook gebeuren.

De advisering over deze aanvragen wordt gedaan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO beoordeelt of de continuïteit en de solvabiliteit van de onderneming voldoende is gewaarborgd. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand een puntensysteem.

Indien de onderneming voldoende punten behaald, dan volgt een positief advies van RVO. In totaal kunnen er 100 punten worden behaald. 50 punten zijn voldoende voor een positief advies. De IND neemt dit advies altijd over van de RVO.

Beoordeling door puntensysteem

Voortoets RVO

Vóórdat de RVO inhoudelijk de aanvraag inhoudelijk beoordeelt, vindt er eerst een voortoets plaats. De RVO gaat na of:

 • de onderneming ingeschreven staat in de KvK (is dat niet het geval, dan zal de RVO geen advies uitbrengen)
 • er een verandering heeft plaatsgevonden in de aandeelhoudersstructuur van de onderneming
 • er sprake is (geweest) van een overname, surseance of faillissement

 

Bij sprake van verandering in de aandeelhoudersstructuur of van een overname, surseance of faillissement van de onderneming, moet de onderneming dit aan de hand van stukken verklaren en duidelijk maken. Gebeurt dat niet, dan zal de RVO niet verder gaan met de inhoudelijke beoordeling.

Bij een inhoudelijke beoordeling bekijkt de RVO aan de hand van de stukken of de continuïteit en de solvabiliteit voldoende zijn.

Welke stukken moeten worden ingediend?

 • Ondernemingsplan. In het ondernemingsplan moet in ieder geval worden ingegaan welke producten of diensten worden aangeboden. Er zal moeten worden ingegaan op de kenmerken, de toepassing van het product en de dienst, de behoefte en unique selling points (maximaal 15 punten). Voorts moet er een marktanalyse zijn gemaakt, waarin onder andere nader wordt ingegaan op potentiële klanten, concurrenten, risico’s en toetreding barrières (maximaal 25 punten). Voor dit onderdeel kunnen dus in totaal 40 punten worden verdiend.
 • Organisatie. Beoordeeld gaat worden of er sprake is van een heldere en adequate organisatiestructuur van de onderneming. Ook worden de competenties van de bestuurders / eigenaren beoordeeld op het gebied van ondernemerschap, management en het product of de dienst die verkocht wordt (maximaal 20 punten).
 • Financieel plan. Dit financieel plan moet zijn opgesteld, dan wel zijn goedgekeurd door een onafhankelijke accountant of boekhouder. In het financieel plan moet een balans zijn opgesteld (maximaal 15 punten), een omzetprognose die aannemelijk is en overeenstemt met de marktanalyse (maximaal 10 punten), en een liquiditeitsprognose voor de komende drie jaren (maximaal 15 punten).
 • Balans. Op de balans moet in ieder geval aan activa meer dan € 50.000 staan, anders worden er 0 punten toegekend. Indien op de balans activa staat tot € 250.000 worden er maximaal 10 punten toegekend. Is de activa hoger dan € 250.000 dan worden er maximaal 15 punten toegekend. Of maximaal aantal punten wordt toegekend, hangt af van de solvabiliteit. Indien dit meer dan 50% bedraagt, wordt het maximaal aantal punten toegekend.
 • Omzet. Bij een omzet van € 500.000 wordt het maximaal aantal punten van 10 toegekend. Bij een omzet minder dan € 125.000 worden er 0 punten toegekend; bij een omzet tussen de € 125.000 en € 250.000 3 punten, en bij een omzet tussen de € 250.000 en € 500.000 is dat 7 punten.
 • Liquiditeitsprognose. De kasstroom moet binnen 3 jaar positief zijn. Er worden voor dit onderdeel tussen de 0-15 punten toegekend.

Uitzonderingen voor ondernemingen jonger dan 3 jaar

Buitenlandse onderneming: verklaring Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Om de langdurige en moeizame aanvraag voor erkend referent te vereenvoudigen, is het zeer gunstig als de Netherlands Foreign Investment Agency betrokken is geweest bij de vestiging in Nederland. In deze gevallen gaat het altijd om een buitenlandse vestiging die in Nederland een dochteronderneming wenst op te richten. De NFIA kan in dat geval een verklaring van bekendheid afgeven.Met een verklaring van bekendheid beslist de IND op de aanvraag tot erkenning als referent. De RVO wordt niet om advies gevraagd, en ook het puntensysteem is niet van toepassing. Binnen 4 tot 5 weken wordt door de IND een beslissing genomen. Dit is ongeveer de dezelfde beslistermijn die wordt gehanteerd bij ondernemingen die langer dan 1,5 jaar bestaan.

Onderneming ontstaat door fusie, overname of wijziging van rechtsvorm

Naast de hierboven besproken NFIA verklaring is er nog een viertal gevallen, waarbij een onderneming korter dan 1,5 jaar bestaat, en geen ondernemingsplan en financieel plan hoeft in te dienen bij de aanvraag tot erkenning als referent. Dat is het geval indien:

 1. De onderneming een dochteronderneming is die volledig het eigendom is van een onderneming die reeds is erkend als referent door de IND
 2. De onderneming voortkomt uit een fusie, en beide gefuseerde ondernemingen als referent erkend zijn
 3. De onderneming is overgenomen door een onderneming die als referent erkend is
 4. De rechtsvorm van de onderneming die is erkend als referent is gewijzigd, en met de notariële akte blijkt dat de aard van de ondernemingsactiviteiten niet is uitgebreid en de zeggenschap in de nieuwe onderneming of rechtspersoon gelijk blijft.

Intrekken erkend referentschap vanwege gering aantal kennismigrant aanvragen

De onderneming kan de status van erkend referent weer verliezen als er te weinig gebruik wordt gemaakt van de kennismigrantenregeling.Het erkend referentschap kan door de IND worden ingetrokken als de onderneming in een periode van 3 jaar geen enkele aanvraag voor een kennismigrant heeft ingediend, en er geen enkele kennismigrant meer in dienst is. De termijn van 3 jaar wordt gerekend vanaf de datum van de erkenning.

Wat kost een erkenning als referent?

De IND-leges om erkend referent te worden zijn € 4.560. Voor ondernemingen die korter dan 1,5 jaar bestaan en voor ondernemingen die (wereldwijd) minder dan 50 werknemers in dienst hebben, bestaat er een gereduceerd tarief van € 2.279.

FAQ

Wat is een erkend referent?

Een erkend referent is een onderneming die aanvragen voor visa (MVV) en verblijfsvergunningen voor kennismigranten indient. Deze onderneming wordt door de IND of door de RVO erkend, afhankelijk van de bestaansduur van de onderneming.

Hoe word ik een erkend referent?

Een onderneming wordt door de IND of door de RVO erkend, afhankelijk van de bestaansduur van de onderneming.

Bestaat een organisatie langer dan 3 jaar? Dan verzorgt de IND deze erkenning.

Bestaat een organisatie tussen de 1,5 jaar en 3 jaar of korter dan 3 jaar? Dan worden er aanvullende eisen gesteld en gaat de RVO advies uitbrengen aan de IND. De procedure wordt hierdoor zeer vertraagd.

Wat doet een erkend referent?

Een erkend referent kan aanvragen voor visa (MVV) en verblijfsvergunningen voor kennismigranten indienen. Daarnaast kan een erkend referent ook een EU Blue Card (Europese blauwe kaart) verblijfsvergunning of een verblijfsvergunning in het kader van een intra corporate transfer (ICT-vergunning) aanvragen.

Meer artikelen

Zie hier voor meer artikelen over het erkend referentschap.

Meer weten over dit onderwerp?

Sander Groen kan u adviseren.