Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Erkend referent: Meer inspecties door IND in 2018

De IND heeft aangekondigd dat ambtenaren in 2018 controles gaan uitvoeren bij erkend referenten. De IND ambtenaren zullen gaan controleren of u zich als werkgever, zijnde erkend referent, aan de verplichtingen onder de Vreemdelingenwet (Wet Modern Migratiebeleid) heeft gehouden. Deze verplichtingen betreffen de informatieplicht, administratieplicht en zorgplicht.

Niet naleving van deze plichten kan leiden sancties: tot het opleggen van een waarschuwing, of een boete van EUR 1.500 tot EUR 3.000 per overtreding, of bij ernstige schending van de plichten zelfs tot schorsing of intrekking van het erkend referentschap. De verwachting is dat de IND in eerste plaats alleen waarschuwingen zal geven.

De IND zal niet onaangekondigd uw bedrijf bezoeken. Op basis van een steekproef zal de IND een aantal bedrijven selecteren. Daarna zal de afdeling Handhaving van de IND een afspraak maken met uw onderneming voor een bezoek. De IND zal u tevens vragen om voorafgaand aan de afspraak om stukken uit uw administratie van de vreemdelingen die bij u werkzaam zijn. Hiermee wil de IND al inzicht opdoen of uw onderneming zich houdt aan de verplichtingen onder de Vreemdelingenwet.

Hieronder zullen de informatie-, administratie- en zorgplicht worden toegelicht. 

De informatieplicht ziet op de verplichting van de erkend referent om binnen 28 dagen relevante wijzigingen te melden aan de IND. Wijzigingen die aan de IND moeten worden doorgegeven zijn onder andere: de beëindiging van het dienstverband, het niet langer voldoen aan het looncriterium door de vreemdeling, de wijziging van functie, verhuizing van de vreemdeling, of terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van herkomst. Indien uw onderneming van adres wijzigt, of indien het adres wijzigt waar de administratie van de onderneming wordt bewaard moet dit binnen 14 dagen, en niet 28 dagen, aan de IND worden doorgegeven.

De administratieplicht ziet erop dat u als erkend referent verplicht bent om alle relevante gegevens met betrekking tot de vreemdeling tot 5 jaar na beëindiging van het dienstverband moet bewaren. Dat zijn in ieder geval een kopie paspoort, CV, diploma, verblijfsvergunning, arbeidsovereenkomst en loonstroken. 

De zorgplicht van de erkend referent ziet op een zorgvuldige werving en selectie van de vreemdeling, en dat u daarnaast de vreemdeling bij of voorafgaand aan zijn indiensttreding informeert over zijn rechten en plichten op grond van de Vreemdelingenwet.

De aankondiging van de IND om strenger te gaan controleren volgt op een rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie dat het toezicht door de IND op de erkend referenten onvoldoende effectief is.

Wilt u weten of uw onderneming als erkend referent voldoet aan alle plichten? Kroes Advocaten is uw sparring partner. Mail naar groen@kroesadvocaten.nl

Sander Groen heeft veel geschreven over de plichten die rusten op uw bedrijf als erkend referent. Lees hier meer over de plichten van de erkend referent:

Wet Modern Migratiebeleid: Overheid en referent
Wet Modern Migratiebeleid: Plichten en Sancties