Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Erkenning als referent om gebruik te maken van de kennismigrantenregeling

Erkend referent

Het zijn van erkend referent is vereist voor een onderneming die aanvragen voor visa (MVV) en verblijfsvergunningen voor kennismigranten wil indienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist op de aanvraag tot erkenning als referent. Deze erkenning betekent dat de onderneming door de IND wordt beschouwd als een betrouwbare partner. De erkende referent kan gebruik maken van de versnelde toelatingsprocedure waardoor binnen 2 tot 3 weken op de aanvraag wordt beslist. Klik hier voor het openbaar register waarin alle erkend referenten zijn opgenomen. De leges voor de aanvraag bedragen in 2016 €5183.

De aanvraagprocedure voor erkend referent valt te verdelen in twee groepen: een relatief eenvoudige procedure voor ondernemingen die langer dan 1.5 jaar bestaan, en een moeizame en langdurige procedure voor ondernemingen die korter dan 1.5 jaar bestaan.

Onderneming bestaat langer dan 1.5 jaar

Ondernemingen die langer dan 1.5 jaar bestaan kunnen zonder beoordeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden erkend als referent. Belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Inschrijving in de Kamer van Koophandel
 • de onderneming heeft geen achterstand met de afdracht van sociale lasten en loonbelastingen
 • de onderneming is de afgelopen vier jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkend referent geen fiscale vergrijpboete opgelegd, of een boete voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon en -vakantiebijslag, en de Vreemdelingenwet
 • de bestuurders moeten betrouwbaar zijn. De IND kan in dit verband een verklaring omtrent gedrag opvragen
 • de onderneming mag de afgelopen drie jaar niet failliet zijn verklaard
 • de omzet en winstgevendheid van de onderneming.

Op deze aanvragen wordt door de IND in 4 weken beslist. De wettelijke beslistermijn bedraagt 3 maanden.

Onderneming bestaat korter dan 1.5 jaar

De aanvraagprocedure voor ondernemingen die korter dan 1.5 jaar bestaat uit veel meer papierwerk. En het duurt veel langer. Wel tot 6 maanden. De IND voert deze beoordeling niet zelf uit. De advisering over deze aanvraag wordt gedaan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  De IND neemt altijd het advies over van RVO. Indien RVO positief adviseert wordt de onderneming erkend als referent. De onderneming wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Indien de onderneming voldoende punten behaald, dan wordt de onderneming erkend. In totaal kunnen er 100 punten worden behaald. 50 punten zijn voldoende voor een positief advies.

Welke stukken moeten worden ingediend?

 • Ondernemingsplan. In het ondernemingsplan moet in ieder geval worden ingegaan op het product of de dienst dat wordt aangeboden (maximaal 15 punten), er moet een marktanalyse zijn gemaakt (maximaal 25 punten), er moet worden ingegaan op de organisatiestructuur van de onderneming en de competenties van de bestuurders / eigenaren op het gebied van ondernemerschap, management en het product of de dienst die verkocht wordt (maximaal 20 punten).
 • Financieel plan. Dit financieel plan moet zijn opgesteld, dan wel zijn goedgekeurd door een onafhankelijke accountant of boekhouder. In het financieel plan moet een balans zijn opgesteld (maximaal 15 punten), een omzetprognose die aannemelijk is en overeenstemt met de marktanalyse (maximaal 10 punten), en een liquiditeitsprognose voor de komende drie jaren (maximaal 15 punten).
 • Balans. Op de balans moet in ieder geval aan activa meer dan € 50.000 staan anders worden er 0 punten toegekend. Indien op de balans activa staat tot € 250.000 worden er maximaal 10 punten toegekend. Is de activa hoger dan € 250.000 dan worden er maximaal 15 punten toegekend. Of het aantal maximale punten worden toegekend hangt af van de solvabiliteit. Indien dit meer dan 50% bedraagt wordt het maximale aantal punten toegekend.
 • Omzet. Bij een omzet van € 500.000 wordt het maximale aantal punten van 10 toegekend. Bij een omzet minder dan € 125.000 worden er 0 punten toegekend; bij een omzet tussen de €125.000 en €250.000 3 punten, en bij een omzet tussen de €250.000 en €500.000 is dat 7 punten.
 • Liquiditeitsprognose. De kasstroom moet binnen 3 jaar positief zijn.

Verklaring Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De hierboven beschreven langdurige en moeizame aanvraagprocedure voor recent opgerichte ondernemingen kan aanzienlijk worden vereenvoudigd als de Netherlands Foreign Investment Agency betrokken is geweest bij de vestiging in Nederland. In deze gevallen gaat het altijd om een buitenlandse vestiging die in Nederland een dochteronderneming wenst op te richten. De NFIA kan in dat geval een verklaring van bekendheid afgeven.

Met een verklaring van bekendheid beslist de IND op de aanvraag tot erkenning als referent. De RVO wordt niet om advies gevraagd, en ook het puntensysteem is niet van toepassing. Binnen vier tot vijf weken wordt door de IND een beslissing genomen. Dit is ongeveer de dezelfde beslistermijn die wordt gehanteerd bij ondernemingen die langer dan 1.5 jaar bestaan.

Onderneming ontstaat door fusie, overname of wijziging van rechtsvorm

Naast de hierboven besproken NFIA verklaring zijn er nog een viertal gevallen, waarbij een onderneming korter dan 1.5 jaar bestaat, en toch niet een ondernemingsplan en financieel plan hoeft in te dienen bij de aanvraag tot erkenning als referent. Dat is het geval indien:

 • De onderneming een dochteronderneming is die volledig het eigendom is van een onderneming die reeds is erkend als referent door de IND.
 • De onderneming voortkomt uit een fusie, en beide gefuseerde ondernemingen als referent erkend zijn.
 • De onderneming is overgenomen door een onderneming die als referent erkend is.
 • De rechtsvorm van de onderneming die is erkend als referent is gewijzigd, en met de notariële akte blijkt dat de aard van de ondernemingsactiviteiten niet is uitgebreid en de zeggenschap in de nieuwe onderneming of rechtspersoon gelijk blijft.

Intrekken erkend referentschap vanwege gering aantal kennismigrant aanvragen

De onderneming kan de status van erkend referent weer verliezen als er te weinig gebruik wordt gemaakt van de kennismigrantenregeling. Het erkend referentschap kan door de IND worden ingetrokken als de onderneming in een periode van drie jaar geen enkele aanvraag voor een kennismigrant heeft ingediend, en er geen enkele kennismigrant meer in dienst is. De termijn van drie wordt gerekend vanaf de datum van de erkenning.

Meer artikelen

Zie hier voor meer artikelen over het erkend referentschap.

 • Sander Groen: Kennismigrantenregeling en boetes in HR Rendement
 • Sander Groen: Wet Modern Migratiebeleid: overheid en referent in A&MR
 • Sander Groen: Wet Modern Migratiebeleid in Nederlands Juristenblad

Meer weten?

Stuur een email naar Sander Groen: groen@kroesadvocaten.nl