Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Verblijfsvergunning na einde huwelijk of relatie

Een persoon heeft verblijfsrecht dat afhankelijk is van zijn of haar echtgeno(o)te of partner. Wat zijn dan de verblijfsrechtelijke consequenties van het beëindigen van de relatie of het huwelijk? Naast dat het een emotioneel zware tijd is, moet er dus ook nog worden nagedacht over het behoud van de verblijfsvergunning. Het zal afhangen van de individuele omstandigheden of het verblijfsrecht kan worden behouden.

Als er gezamenlijke kinderen zijn, is het over het algemeen mogelijk om verblijfsrecht in Nederland te behouden. Zo niet, dan ligt het gecompliceerder.

Hieronder worden de verschillende 4 categorieën besproken:

  • 1. Verbreken relatie of huwelijk (geen kinderen)
  • 2. Verbreken relatie of huwelijk (wel kinderen)
  • 2.1. Verbreking relatie of huwelijk niet-Unieburger (kinderen niet-Unieburger)
  • 2.2. Verbreking relatie of huwelijk Unieburger (kinderen Unieburger)
  • 2.3. Verbreking relatie of huwelijk Nederlander (kinderen Nederlander)

Situatie 1: Verbreken relatie of huwelijk (geen kinderen)

Indien het huwelijk of de relatie wordt beëindigd en er geen kinderen zijn, dan is dit verblijfsrechtelijk de meest ongelukkige situatie. De verblijfsververgunning zal vervallen omdat u niet meer samen bent met de persoon waarvan uw verblijfsrecht afhankelijk was.

Enkel indien de relatie of het huwelijk 5 jaar heeft geduurd en op deze basis een verblijfsvergunning is verkregen, en ook het inburgeringsexamen is behaald, bestaat er recht op een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf (niet tijdelijk humanitaire gronden).

Voor Turkse onderdanen gelden overigens gunstigere voorwaarden; zij komen na 3 jaar relatie of huwelijk in aanmerking voor voortgezet verblijf. Wellicht kan er ook een vergunning voor onbepaalde tijd worden aangevraagd. Indien hieraan niet wordt voldaan, moet worden voldaan aan een zelfstandig verblijfsdoel. Dit is niet gemakkelijk, zo moet voor een vergunning op basis van arbeid vaak aan hoge salariscriteria worden voldaan. Alleen voor Japanners en Amerikanen is dit gemakkelijker. Deze groep kan vrij eenvoudig aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als zelfstandige voldoen.

Er zijn positievere regels van toepassing als sprake is van verbreking van een relatie of huwelijk met een Unieburger. Let op: dit geldt over het algemeen niet voor verbreking van het huwelijk of relatie met Nederlandse onderdanen. Indien sprake is van een huwelijk met een Unieburger bestaat er na 3 jaar huwelijk, waarvan 1 jaar verblijf in Nederland, recht op behoud van het verblijfsrecht in Nederland. Indien sprake was van een relatie, ontstaat dit recht als de 'deugdelijk bewezen duurzame’ relatie in totaal minimaal 3 jaar heeft geduurd en het gezamenlijk verblijf in Nederland minimaal 1 jaar is geweest.

Situatie 2: Verbreken relatie of huwelijk (wel kinderen)

Als er gezamenlijke minderjarige kinderen is het in zijn algemeenheid mogelijk om bij verbreking van de relatie of het huwelijk de verblijfsvergunning in Nederland te behouden. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Situatie 2.1: Verbreking relatie of huwelijk niet-Unieburger (kinderen niet-Unieburger)

Indien de ex-partner of ex-echtgenoot geen Unieburger of Nederlander is en de kinderen ook niet, dan is het volgende van toepassing.

De verblijfsvergunning zal niet meer geldig zijn op het moment van beëindiging van de relatie of het huwelijk. In dat geval kan worden verzocht om behoud van verblijfsrecht bij de minderjarige kinderen op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit is het recht op bescherming van familie- en gezinslevenEr zal dan een belangenafweging plaatsvinden waarin onder meer wordt betrokken:

  • de leeftijd van de kinderen,
  • de gezagsverhouding over de kinderen,
  • de frequentie en regelmaat van het contact met de kinderen,
  • de financiële bijdrage aan de opvoeding van de kinderen
  • en de mogelijkheid om in een ander land het gezinsleven uit te oefenen.

 

Indien met een ouderschapsplan wordt aangetoond dat er een structurele bijdrage wordt geleverd aan de opvoeding, zal over het algemeen positief op de aanvraag worden beslist. Van belang is nog wel dat wordt onderbouwd dat geen beroep zal worden gedaan op de publieke kas.

Situatie 2.2: Verbreking relatie of huwelijk Unieburger (kinderen Unieburger)

Indien er sprake was van een relatie of huwelijk met een Unieburger zullen de gezamenlijke kinderen ook Unieburger zijn.

In dit geval kan beroep worden gedaan op de hiervoor vermelde regels (verbreken relatie/huwelijk zonder kinderen of beroep op 8 EVRM) maar zijn er daarnaast ook nog andere mogelijkheden om verblijf bij kind te krijgen. Zo wordt het verblijfsrecht behouden als er sprake is van eenhoofdig gezag. Of als sprake is van een omgangsregeling en door de rechter is bepaald dat deze omgang in Nederland dient plaats te vinden.

In deze gevallen moet worden aangetoond dat er (binnen afzienbare tijd) wordt beschikt over voldoende middelen om het gezin te onderhouden zodat geen beroep zal worden gedaan op de publieke kas. Echter, als de kinderen in Nederland naar school gaan en u de verzorgende ouder bent dan is er een vrijstelling met betrekking tot het overleggen van inkomensgegevens. Dit geldt bovendien ook als de andere de ex-partner of ex-echtgenoot niet meer in Nederland woonachtig is.

Situatie 2.3: Verbreking relatie of huwelijk Nederlander (kinderen Nederlander)

Indien er sprake was van een relatie of huwelijk met een Nederlander en de gezamenlijke kinderen ook de Nederlandse nationaliteit hebben, is er verblijfsrechtelijk gezien sprake van zeer gunstige voorwaarden.

Het beleid is gewijzigd naar aanleiding van het arrest Chavez-Vilchez van 10 mei 2017 van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie. Indien kan worden aangetoond dat tussen u en het Nederlandse minderjarige kind een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat dat het kind gedwongen zou zijn om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten als geen verblijfsrecht wordt verleend, mag het verblijfsrecht worden behouden.

Op basis van het beleid van de IND wordt in ieder geval aangenomen dat sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding als iemand daadwerkelijke zorg- en/ of opvoedingstaken verricht (ongeacht de omvang en frequentie).

Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw verblijfsvergunning na het verbreken van uw relatie of huwelijk?
Wilt u meer informatie over het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsvergunning?