Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Privacy policy

Kroes Advocaten Immigratie Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens als een gegevens verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze pagina behandelen we hoe we omgaan met en beschermen van uw persoonlijke gegevens.

Meer gedetailleerd, dit privacybeleid heeft betrekking op:

 • welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe;
 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie we uw persoonsgegevens delen;
 • de rechten die u als betrokkene heeft;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle personen van wie Kroes Advocaten Immigration Lawyers persoonsgegevens verwerkt, zoals klanten, prospects, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven of evenementen, en personen die hebben gesolliciteerd bij Kroes Advocaten Vreemdelingenrecht Advocaten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten, zoals toegang en dieetwensen;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, datum, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere persoonlijke gegevens vermeld in jouw toepassing;
 • Alle andere persoonlijke gegevens met betrekking tot u die u ons verstrekt of die we in verband kunnen verkrijgen voor de doeleinden en op grond van de hieronder uiteengezette gronden.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken wanneer: het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website, door ons uw visitekaartje te geven of
door te solliciteren. We kunnen uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verzamelen, zoals van plaatselijke advocaten, tegenpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Kroes Advocaten Vreemdelingenrecht Advocaten kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Om onze juridische diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u interessant kan zijn;
 • Om uw sollicitatie of abonnement op een van onze wervingsdiensten en evenementen af te handelen. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:
 • Uitvoering van een contract;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verlenen, zoals overheidsinstellingen, rechtbanken, tegenpartijen en lokale advocaten.
 • Derden waarmee wij samenwerken, zoals toezichthouders en andere (overheids)
  instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, zoals IT-providers, communicatieserviceproviders of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met deze derden voor de doeleinden en op de wettelijke gronden vermeld in dit privacybeleid.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Kroes Advocaten Vreemdelingenrecht Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Kroes Advocaten Immigratie Advocaten, zal Kroes Advocaten Immigratie Advocaten met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de AVG.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het voor ons nodig zijn om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Kroes Advocaten Vreemdelingenadvocaten: ervoor zorgen dat de gegevensoverdracht in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Kroes Advocaten Immigratie hiervan op de hoogte stelt Advocaten die u niet meer digitaal wilt ontvangen en/of Kroes Advocaten Immigratie Advocaten stopt met het sturen van nieuwsupdates, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden gewist als:

 • het blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld bij foutmeldingen
  worden ontvangen);
 • de toestemming op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen door u wordt ingetrokken;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, vervalt doordat bijvoorbeeld als uw bedrijf ophoudt te bestaan; of u heeft geen contact gehad met Kroes Advocaten Immigratie Advocaten voor een periode van 5 jaar.

Uw rechten

Aan het einde van elke digitale mailing die u van Kroes Advocaten Vreemdelingenrecht Advocaten ontvangt, kunt u: wijzig altijd uw mailingvoorkeuren via de link ‘uitschrijven’ of ‘aanmelden’. Daarom kunt u altijd uw toestemming intrekken.

Daarnaast heeft u het recht om Kroes Advocaten Vreemdelingenadvocaten te verzoeken u inzage te geven in uw: persoonsgegevens te wijzigen en/of te verbeteren, aan te vullen, te wissen of te verbergen en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerd, standaard en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken aan deze verwerking. Met elk verzoek kunt u zich wenden tot Kroes Advocaten Vreemdelingenrecht Advocaten, De Ruijterkade 112, 1011 AB Amsterdam, of per e-mail naar info@kroesadvocaten.nl.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

We willen dat uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk blijven en streven er daarom naar om veilige gegevens te verstrekken overdracht tussen uw computer en onze servers. Kroes Advocaten Immigratie Advocaten heeft genomen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Kroes Advocaten Vreemdelingenrecht Advocaten kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Op onze website, u kunt altijd de laatste versie van onze privacyverklaring inzien. Wij raden u aan om de polis te controleren regelmatig en in ieder geval wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een verzoek daartoe aan Kroes Advocaten Immigration Lawyers, De Ruijterkade 112, 1011 AB Amsterdam, of per e-mail naar info@kroesadvocaten.nl.

Amsterdam, juni 2018