Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Salaris kennismigrant mag tijdelijk onder salarisdrempel uitkomen bij wettelijk bepaald (zorg)verlof en stakingsrecht

Één van de hoofdvoorwaarden voor een kennismigrantenvergunning is dat het salaris elke maand wordt uitbetaald en boven de salarisdrempel is. Als het salaris onder dit minimum zakt, kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel.

Wanneer een kennismigrant gebruik maakt van ouderschaps-, zwangerschaps-, adoptie- en pleegzorgverlof, of het extra geboorteverlof, kan het worden toegestaan dat het salaris tijdelijk onder de salarisdrempel uitkomt. De IND heeft bevestigd dat dit ook geldt, wanneer een kennismigrant gebruik wil maken van kort- of langdurend zorgverlof om bijvoorbeeld voor een familielid te zorgen dat ziek is. Deze vormen van verlof zijn opgenomen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Daarnaast heeft de IND bevestigd, dat het salaris van een kennismigrant tijdelijk onder de salarisdrempel uit mag komen, als hij of zij gebruik heeft gemaakt van het recht om te staken, zoals vastgelegd bij wet.

Als een kennismigrant tijdelijk onder de salarisdrempel betaald krijgt vanwege één van bovengenoemde vormen van verlof of vanwege deelname aan een staking, heeft het geen gevolgen voor de verblijfsvergunning. Er gelden echter de volgende volwaarden:

  • Het wettelijk vastgelegd (on)betaald verlof of het stakingsrecht en de gevolgen daarvan voor de hoogte van het salaris worden gemeld aan de IND;
  • De werkgever meldt dit online via het Portaal Zakelijk of met het meldingsformulier voor arbeidsgerelateerde verblijfdoelen;
  • De melding is binnen 4 weken na ingang van het verlof of de staking ontvangen door de IND.

Bij verlof op grond van de Wet arbeid en zorg  (WAZO) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • De kennismigrant heeft wettelijk vastgelegd verlof en voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van dit verlof, zoals vastgelegd in de WAZO;
  • De kennismigrant en/of de werkgever moet kunnen aantonen dat de kennismigrant wettelijk vastgesteld (on)bepaald verlof heeft. Indien het gaat om zorgverlof moet de kennismigrant en/of de werkgever kunnen aantonen dat de verzorging noodzakelijk is en dat de kennismigrant de enige is die deze zorg kan geven.

Het is belangrijk dat de werkgever het verlof of de staking opneemt in de bedrijfsadministratie met ondersteunende documenten, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. De IND kan hierom vragen tijdens een controle.