Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Vicoplus – vrij verkeer van diensten

Het Hof van Justitie EU heeft in de zaken Vicoplus, BAM Vermeer Contracting en Olbek Industrial Services (C-307/09, C-308/09 en C-309/09) uitspraak gedaan op 10 februari 2011. Het Hof heeft hiermee een antwoord gegeven op de vraag van de Raad van State of een werkvergunning (twv) geëist mag worden wanneer de ‘dienstverrichting bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’, voor die groep van EU-onderdanen die nog vallen onder het overgangsregime. Op dit moment zijn dat nog de Bulgaren en de Roemenen.

Het Hof is van oordeel dat wanneer sprake is van grensoverschrijdende dienstverrichting die enkel bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, een lidstaat een tewerkstellingsvergunning (twv) mag eisen.

Het Hof oordeelt als volgt: “de artikelen 56 VWEU en 57 VWEU verzetten zich er niet tegen dat een lidstaat, gedurende de overgangsperiode, vereist dat voor de terbeschikkingstelling in de zin van artikel 1, lid 3, sub c, van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, op zijn grondgebied, van werknemers die Pools onderdaan zijn, een tewerkstellingsvergunning wordt verkregen.

De terbeschikkingstelling van werknemers in de zin van artikel 1, lid 3, sub c, van richtlijn 96/71 is een dienstverrichting tegen vergoeding waarbij de ter beschikking gestelde werknemer in dienst blijft van de dienstverrichtende onderneming en er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt met de inlenende onderneming. Zij wordt erdoor gekenmerkt dat de verplaatsing van de werknemer naar de lidstaat van ontvangst het doel op zich van de dienstverrichting door de dienstverlenende onderneming vormt en dat deze werknemer zijn taken onder toezicht en leiding van de inlenende onderneming vervult.”

Zie: volledige arrest.