Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wav boete: boete voor administratieve overtreding ook omlaag

Het boete normbedrag voor overtreding van administratieve verplichtingen die volgen uit de Wet arbeid vreemdelingen moet worden gedifferentieerd naar opzet, grove schuld en normale verwijtbaarheid.

In de rechtszaak waarin dit is uitgemaakt was er sprake van grensoverschrijdende dienstverrichting binnen de EU. Hierdoor bestond er geen plicht voor de werkgever om te beschikken over een tewerkstellingsvergunning (twv). Wel moet er een melding (notificatie) worden gedaan inzake deze arbeid door de werknemer voorafgaande aan de werkzaamheden. Dat had de werkgever nagelaten. Het betreft een overtreding van artikel 2a Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hier staat conform de beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen een boete op van € 1.500.

Sander Groen heeft in deze zaak bepleit dat een boete voor deze overtredingen ook moet worden opgelegd naar mate van verwijtbaarheid van de werkgever. En dat niet standaard voor elke overtreding een boete van € 1.500 kan worden opgelegd. De rechtbank Den Haag volgt hem in dit standpunt in haar uitspraak van 8 november 2022.

Het volgende is hierbij van belang.

Op 13 juli 2022 heeft de Raad van State in een belangrijke uitspraak geoordeeld dat de Wav beleidsregels boeteoplegging ten onrechte geen onderscheid maakt tussen opzet, grove schuld en normale verwijtbaarheid bij het vaststellen van het toepasselijke boetenormbedrag. Zie hier ook de annotatie van Pieter Krop bij deze uitspraak van de Raad van State.

Sander Groen bepleitte in deze zaak voor de rechtbank Den Haag dat dit onderscheid tussen opzet, grove schuld en normale verwijtbaarheid bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen ook moet worden toegepast op de boete voor het overtreden van een administratieve verplichting (artikel 2a Wav), zoals de meldingsplicht die bestaat bij grensoverschrijdende dienstverrichting.

Het ministerie van SZW stelde zich in deze zaak op het standpunt dat de boete van € 1.500 altijd moet worden opgelegd. SZW beargumenteerde dat de uitspraak van de Raad van State van 13 juli 2022 niet ziet op het boetebedrag voor overtreding van administratieve verplichtingen.

De rechtbank volgt het standpunt van Sander Groen en oordeelt (r.o. 8) dat het ministerie van SZW ook in het geval van het vaststellen van een boete bij overtreding van de administratieve verplichtingen van artikel 2a Wav een nieuw beleid dient toe te passen. De rechtbank oordeelt dat SZW bij het vaststellen van het boetenormbedrag de mate van verwijtbaarheid van de vastgestelde overtreding dient te motiveren.

Het ministerie van SZW heeft geen hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Het ministerie moet nu nog bepalen wat de hoogte wordt van een Wav-boete bij overtreding van een administratieve verplichting. Hierbij moet SZW dus conform deze uitspraak van de rechtbank onderscheid maken tussen opzet, grove schuld en normale verwijtbaarheid.

Het ministerie van SZW heeft aan ons kantoor laten weten dat ze op het ministerie bezig zijn met het schrijven van een herziening van de beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen.