Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Raad van State: Wav-boete uitspraak

In deze zaak was een Bulgaar werkend aangetroffen. De opdrachtgever, hoofd- en onder(aannemer) stelden zich op het standpunt dat deze Bulgaar als zelfstandige kon worden aangemerkt en dat daarom geen tewerkstellingsvergunning (twv) was vereist. De Wav-boete was volgens hen ten onrechte opgelegd. De Raad van State herhaalt in deze uitspraak van 8 september 2010 (201003103/1) haar standaardformulering, dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van arbeid als zelfstandige in de zin van het Europese recht, bepalend is of sprake is van activiteiten die zonder gezagsverhouding zijn uitgeoefend, waarbij de vraag of de werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgeoefend een rol speelt en voorts de feitelijke situatie van belang is.

In onderhavige zaak bleek dat de kraanmachinist van de aannemer de Bulgaar ophaalde bij kantoor en hij hem werkinstructies gaf, Ook hadden de kraanmachinist en de Bulgaar gelijke werktijden en bepaalde de kraanmachinist wanneer de Bulgaar moest stoppen met werken. Gelet hierop is sprake van een gezagsverhouding, waardoor de Bulgaar niet als zelfstandige valt aan te merken. De Wav-boete kon in dit geval worden opgelegd.