Migratie betekent: de grens passeren, afwijken van het gebaande pad. Dat vereist durf. Migrantenverhalen zijn daarom altijd bijzondere verhalen. Dat is wat ons inspireert.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Plichten en boetes bij grensoverschrijdende dienstverlening binnen de EU

Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) van kracht. De wet is van toepassing op werkgevers uit EU landen die tijdelijk hun personeel in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland willen laten werken.

Dit is het geval als werknemers die werken bij een onderneming in een andere EU-lidstaat tijdelijk bij een Nederlandse onderneming worden gedetacheerd.

Plichten

Voor de in het buitenland gevestigde werkgever en de Nederlandse onderneming waar deze werknemers worden gedetacheerd gelden verplichtingen. Bij niet naleving van deze verplichtingen kunnen hoge boetes worden opgelegd. Het is dus van belang dat u goed op de hoogte bent van deze verplichtingen. Het merendeel van de uit de WagwEU voortvloeiende verplichtingen geldt overigens voor de in het buitenland gevestigde werkgever.

De meest verstrekkende verplichting is zonder meer de meldingsplicht, die inhoudt dat de buitenlands werkgever allerlei gegevens bij de Inspectie SZW moet melden. U zult daar als dienstenontvanger in Nederland in de praktijk veel bij moeten assisteren, omdat de buitenlandse werkgever niet bekend is met de Nederlandse instanties.

Het is dus van belang dat u goed op de hoogte bent van de verplichtingen die voortvloeien uit de WagwEU. Hieronder treft u een samenvatting.

Harde kern van arbeidsvoorwaarden en CAO-voorwaarden

De WagwEU bevat allereerst een harde kern van arbeidsvoorwaarden waarop de buitenlandse werknemers die hier worden gedetacheerd, ongeacht het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst, recht hebben. Dit zijn onder meer:

 • het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
 • het minimumaantal betaalde vakantiedagen
 • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
 • voldoende rusttijden
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Als de buitenlandse werknemer gaat werken in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is met gunstigere voorwaarden gelden de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Er kan een boete worden opgelegd als u als werkgever de arbeidswetten niet naleeft. Hierover later meer.

Administratieve verplichtingen buitenlandse werkgever

Op basis van de WagwEU moet de in het buitenland gevestigde werkgever die de werknemers bij een Nederlandse onderneming detacheert, voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. 

Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht betreft de verplichting van de buitenlandse werkgever om informatie te verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de uitvoering van de WagwEU. Zo moet de buitenlandse werkgever bijvoorbeeld informatie kunnen geven over de aard van de werkzaamheden die worden verricht.

Administratieplicht

De administratieplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever bepaalde documenten zoals paspoort, loonstroken, arbeidstijdenoverzichten, betalingsbewijzen, arbeidsovereenkomsten en bewijs dat sociale zekerheidspremies zijn afgedragen in het land van herkomst (A1 verklaring) op de werkplek in Nederland schriftelijk of elektronisch beschikbaar dient te hebben.  

Aanwijzingsplicht

De aanwijzingsplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever verplicht is om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en aanspreekpunt is. Dat kunt u ook zijn.

Boete buitenlandse werkgever vanaf 1 oktober 2016

Voor het niet voldoen aan de informatieplicht en administratieplicht kunnen sinds 1 oktober 2016 aan de buitenlandse werkgevers al boetes worden opgelegd. De bestuurlijke boete is standaard € 12.000 per werknemer maar kan onder omstandigheden gematigd of verhoogd worden.

Meldingsplicht buitenlandse werkgever

De in het buitenlands gevestigde werkgever heeft naast de hiervoor vermelde administratieve verplichtingen ook een meldingsplicht. Dit is de meest verstrekkende verplichting. Deze plicht houdt in:

 • dat de buitenlandse werkgever voorafgaand aan de detachering schriftelijk of elektronisch bepaalde gegevens (zoals identiteit werknemer, dienstverrichter en de aard en duur van de werkzaamheden) aan de Inspectie SZW moet melden.

Het digitaal meldsysteem wordt nog ontwikkeld. De meldingsplicht is daarom nog niet in werking getreden. Minister Asscher heeft bij brief van 5 oktober 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het meldsysteem, in tegenstelling tot eerdere berichten, waarschijnlijk pas op 1 januari 2019 gereed zal zijn. De meldingsplicht zal dus pas daarna in werking treden. Ook vermeldt hij dat de SVB de meldingsplicht gaat uitvoeren. 

Bepaalde sectoren zullen worden uitgezonderd van de meldingsplicht omdat zij de sector onevenredig zwaar zouden belasten. De regering heeft aangegeven dat:

 • het personen- en goederenvervoer (behalve cabotage-activiteiten) waarschijnlijk zal worden uitgezonderd.
 • Daarnaast zal de regering een uitzondering maken voor kleine dienstverrichters uit bijvoorbeeld grensregio’s die regelmatig in Nederland een dienst verrichten. Als voorbeeld wordt genoemd een Duitse glazenwasser die regelmatig in Nederland de ramen lapt. Voor deze groep zal waarschijnlijk een meldingsplicht worden ingevoerd die 1 jaar geldig is.

Controleplicht Nederlandse onderneming

Op u, de in Nederland gevestigde onderneming waar de buitenlandse werknemers worden gedetacheerd, rust een controleplicht. Deze controleplicht is ingevoerd met het idee malafide buitenlandse werkgevers die zich niet kenbaar willen maken aan Inspectie SZW op te sporen.

 • Zo moet de buitenlandse werkgever aan u en afschrift van de hiervoor besproken melding verstrekken.
 • U dient uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden te controleren of de melding is gedaan en of de werknemers die worden gedetacheerd overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen.
 • Daarnaast dient u te controleren of de door de buitenlandse werkgever opgegeven aard en duur van de werkzaamheden en het werkadres juist zijn. Eventuele onjuistheden in de door de buitenlandse werknemer gedane melding moeten door u worden gemeld aan de Inspectie SZW.

Indien u melding heeft gemaakt van een ontbrekende of onjuiste melding door de buitenlandse werkgever bent u als Nederlandse werkgever gevrijwaard van sancties en kan u de dienst laten uitvoeren.

Deze controleplicht treedt evenals de meldingsplicht van de buitenlandse werkgever waarschijnlijk op 1 januari 2019 in werking. Zoals hiervoor is vermeld, is het streven om dan het digitale meldingsysteem af te hebben.   

Boetes controleplicht en meldingsplicht vanaf 2019

Nadat het digitale meldsysteem klaar is, zullen boetes worden opgelegd als niet wordt voldaan aan de meldplicht of controleplicht. Er kunnen vanaf dan dus ook boetes worden opgelegd aan de in Nederland gevestigde onderneming waar de buitenlandse werknemers worden gedetacheerd.

De bestuurlijke boete is standaard € 12.000 per werknemer en kan onder omstandigheden gematigd of verhoogd worden. Zo kan de boete worden verhoogd als er eerder een overtreding is begaan. De boete kan worden gematigd als 1 documentsoort (matiging 75%) of 2 documentsoorten (matiging 50%) ontbreken.

Afgevraagd kan worden of de standaardboete in lijn is met het evenredigheidsbeginsel. Zo is bijvoorbeeld de standaard bestuurlijke boete die aan bedrijven wordt opgelegd bij illegale tewerkstelling € 8.000 terwijl kan worden afgevraagd of die overtreding niet ernstiger is.

Grensoverschrijdende inning van de boetes

Verstrekkend is tot slot nog dat de bestuurlijke boetes grensoverschrijdend geïnd kunnen worden. Dit betekent dat een buitenlandse werkgever ook door een toezichthouder uit een andere EU-lidstaat aangesproken kan worden op betaling van een boete.

Meer weten over dit onderwerp?
Pieter kan u adviseren.

Nieuws en events

IND leges kennismigrant

27 december 2019 De IND heeft de leges voor 2020 bekendgemaakt. De kosten voor een verblijfsvergunning kennismigrant , overplaatsing binnen een onderneming en...

Working Holiday Programma voor Japanse onderdanen

20 december 2019 Nederland en Japan hebben afgesproken dat ze voornemens zijn om een Working Holiday Programma met elkaar af te sluiten. Dit hebben de Minister van...

Nieuws en events