Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

McCarthy: arrest Hof van Justitie EU

Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest McCarthy (C-434/09) van 5 mei 2011, de vraag beantwoord of de Verblijfsrichtlijn 2004/38/EG en artikel 21 VWEU van toepassing is op een burger in een situatie als deze van McCarthy, die nooit zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend, altijd heeft verbleven in een lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit en die ook de nationaliteit van een andere lidstaat bezit. Het Hof beantwoord deze vraag ontkennend.

Het Hof oordeelt voorts dat het feit dat de betrokken burger tevens de nationaliteit van een andere lidstaat bezit dan die waarin hij verblijft, niet afdoet aan deze vaststelling. En, dat een burger van de Unie de nationaliteit van meer dan een lidstaat bezit, betekent immers niet dat hij zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend.

Dit betekent dat voor McCarthy de striktere nationale Britse vreemdelingenwetgeving van toepassing is op haar verzoek tot gezinshereniging met haar Jamaicaanse echtgenoot. 

Lees hier volledige arrest.