Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Voorstel maatregelen (beperken) arbeidsmigratie

Het demissionaire kabinet heeft afgelopen tijd gesproken over de grip op migratie. Hier kwam ook arbeidsmigratie aan bod. Er werd echter geen overeenstemming bereikt over migratie. Toch werd het kabinet door het Kamerlid Omtzigt opgeroepen om de maatregelen omtrent arbeidsmigratie verder uit te werken.

Er zijn een aantal voorstellen gedaan voor maatregelen omtrent de regulering van arbeidsmigratie. De volgende voorstellen die in de gesprekken zijn besproken zijn interessant voor ons werkveld:

  • Het toespitsen van de kennismigrantenregeling waarbij de wenselijkheid van het stellen van opleidingseisen of het aanscherpen van het salariscriterium, met name voor kennismigranten onder de 30 jaar, wordt bezien.

Binnen de kennismigrantenregeling wordt enkel gewerkt met een salariscriterium en wordt er niet getoetst op kwalificaties. Hierdoor is onduidelijk of migranten die worden aangetrokken inderdaad een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Het salariscriterium voor kennismigranten onder de 30 (€ 3672 bruto per maand) ligt substantieel lager dan voor kennismigranten boven de 30 (€ 5008 bruto per maand). Er is ook een verlaagd criterium voor afgestudeerden die gebruik maken van een zoekjaar van € 2631. Hierdoor komt een relatief ruime groep in aanmerking voor de kennismigrantenregeling. Om dit meer in te perken kunnen de salariscriteria voor de drie verschillende groepen worden verhoogd en ook kan ervoor gekozen worden om de drie verschillende criteria om te vormen tot één hoger uniform salariscriterium.

  • Kennismigranten die al in Nederland zijn en een waardevolle bijdrage leveren vaker voor ons land behouden door de zoekperiode in het geval van voortijdige contractbeëindiging te verruimen van drie naar zes maanden.

Door een langere zoekperiode wordt de kans vergroot dat kennismigranten voor Nederland behouden blijven. Dit past bij het uitnodigend beleid van Nederland.

  • Een pilot voor tijdelijke vakkrachtenregeling onder strikte voorwaarden om op korte termijn de arbeidsmarktkrapte in de technieksector te verlichten met vakkrachten uit derde landen.

Met deze regeling kan het eenvoudiger worden gemaakt om geschoolde werknemers, die te weinig verdienen om onder de kennismigrantenregeling te vallen, uit derde landen te werven. Dit kan helpen om de krapte in de technieksector te verlichten. De verantwoordelijkheid voor het aantrekken van de migrant en het terugkeerbeleid ligt bij de werkgever.

  • De capaciteit van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) uitbreiden voor handhaving.

Er wordt gesproken over de uitbreiding van de handhaving op het gebied van arbeidsuitbuiting.

  • Het gebruik van schijnconstructies en oneigenlijk gebruik, waardoor de Europese arbeidsmigranten of arbeidsmigranten van buiten de EU via andere EU-lidstaten naar Nederland worden gedetacheerd en de gevolgen daarvan, in Europees verband aan de orde stellen.

Steeds vaker zorgen detacheringsbureaus ervoor dat werknemers uit derde landen in andere EU-lidstaten een tewerkstellingsvergunning krijgen en zij vervolgens (onder het EU vrij verkeer van diensten) worden gedetacheerd naar Nederland. De nationale wetgeving voor de toegang van derdelanders wordt zo omzeild. Met betere handhaving op schijnconstructies kunnen misstanden worden tegengegaan. Hiervoor is meer Europese samenwerking in de handhaving nodig vanwege complexiteit van grensoverschrijdende detachering.