Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Naturaliseren met ‘Chavez’ verblijfsrecht nu toch mogelijk

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft bepaald dat houders van een ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsvergunning nu ook in aanmerking kunnen komen voor het Nederlanderschap. Hiervoor hoeven zij niet meer hun vergunning om te zetten naar een niet-tijdelijk verblijfsdoel. Wel moet er aan de overige voorwaarden worden voldaan, zoals de minimale verblijfsduur van 5 jaar in Nederland en het behalen van het inburgeringsdiploma.

De staatssecretaris heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de uitspraak van 7 september 2022 van het Hof van Justitie van de EU. Hierin heeft het Hof geoordeeld dat een lidstaat een houder van een Chavez-Vilchez-verblijfsrecht niet de EU-verblijfsvergunning voor langdurige ingezeten mag onthouden met het argument dat het Chavez-Vilchez-verblijfsrecht tijdelijk van aard is. Hoewel het arrest expliciet toeziet op de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft de Staatssecretaris besloten dat het niet-tijdelijke karakter van het Chavez-Vilchez-verblijfsrecht ook geldt voor naturalisatie.

Klik hier voor de uiteenzetting van de nieuwe werkwijze (IB 2023/6 gevolgen arrest E.K. voor Chavez verblijfsrecht).

De nieuwe beleidskeuze van de Staatssecretaris heeft tot gevolg dat houders van een Chavez-vergunning nu:

  • Kunnen optreden als referent voor hun gezinsleden;
  • In aanmerking kunnen komen voor een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; en
  • Kunnen naturaliseren.

Wat voor gevolgen heeft dit voor alle lopende procedures?
Houders van een Chavez-vergunning waarvan een (reguliere) verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is afgewezen – omdat het Chavez-verblijfsrecht niet meetelde – kunnen in bezwaar alsnog worden ingewilligd. Dit geldt ook voor afgewezen naturalisatieverzoeken.

Bij een afwijzende beslissing waartegen geen bezwaar of beroep meer openstaat kan tegen betaling van leges een nieuwe aanvraag of naturalisatieverzoek worden ingediend.