Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nederlanderschap en dubbele nationaliteit

Wanneer u zich langdurig in Nederland wilt vestigen kunt u overwegen om een verzoek in te dienen om Nederlander te worden. Om de Nederlandse nationaliteit te kunnen verkrijgen, moet u eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde houdt in dat u in principe afstand moet doen van uw oorspronkelijke nationaliteit(en). Hier bestaan een aantal uitzonderingen op.

Een aantal uitzonderingen worden hieronder uiteengezet.

I. Nederlanderschap door geboorte, erkenning of adoptie

De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) laat dubbele nationaliteit toe wanneer een kind wordt geboren uit ouders waarvan één de Nederlandse nationaliteit bezit en de ander een andere nationaliteit. Dit is ook mogelijk wanneer een kind wordt erkend door een ouder met de Nederlandse nationaliteit. Ook is het mogelijk – onder bepaalde specifieke regels –  wanneer het ouderschap van de Nederlandse ouder gerechtelijk wordt vastgesteld.

II. Nederlanderschap door naturalisatie

De meest gebruikte procedure om het Nederlanderschap aan te vragen is via de naturalisatieprocedure. Deze aanvraag dient u in bij de gemeente waar u woont of bij de Nederlandse vertegenwoordiging van het land waarin u woont. Bij naturalisatie geldt wel de algemene regel dat u afstand moet doen van uw oorspronkelijke nationaliteit(en).

De uitzonderingen hierop zijn:

  • U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap met een Nederlander op het moment dat u het naturalisatieverzoek indient of op het moment dat de beslissing op het verzoek wordt genomen.
  • U bent geboren in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en hebt hier uw hoofdverblijf op het moment van indiening van het naturalisatieverzoek.
  • U bent in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten toegelaten als vluchteling.
  • U kunt geen afstand doen van uw nationaliteit omdat de wetten van dit land het niet toestaan (zoals bijvoorbeeld Iran of Marokko). U heeft de nationaliteit van een staat die niet wordt erkend door Nederland (zoals Taiwan of de Palestijnse Gebieden).
  • U hebt in 2007 of 2008 een verblijfsvergunning Regeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) gekregen en u heeft uw naturalisatieverzoek na 1 november 2021 ingediend. Indien u minderjarig was in 2007 of 2008, dan geldt de uitzondering als u het naturalisatieverzoek na 1 juni 2021 heeft ingediend.

Minderjarigen hoeven nooit afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit wanneer zij samen met hun ouder naturaliseren.

III. Nederlanderschap door optie

Een andere manier dan naturalisatie om Nederlander te worden is door indiening van een optieverzoek. Slechts in beperkte situaties is een optieverzoek mogelijk. Meestal gaat het dan om een situatie waarbij u langdurige banden met Nederland heeft opgebouwd. Het voordeel van de optieprocedure is dat u in de meeste gevallen geen afstand hoeft te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit en dat u geen inburgeringsexamen hoeft te behalen.

IV. Specifieke omstandigheden waarbij geen afstand nodig is

In sommige gevallen waarbij afstand doen wel verplicht is, kan toch een uitzondering worden gemaakt als het doen van afstand redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Bijvoorbeeld als afstand van uw oorspronkelijke nationaliteit zou leiden tot een onevenredig financieel nadeel. Dit kan zich voordoen als u voor het doen van afstand in het land van uw oorspronkelijke nationaliteit een zeer hoog bedrag moet betalen. Deze uitzondering geldt ook wanneer u op andere wijze een substantieel financieel nadeel zal lijden, bijvoorbeeld omdat u uw aanspraak op pensioenrechten of een erfenis kwijtraakt of u de eigendom van een onroerende zaak verliest.

Er gelden zeer gedetailleerde regels over wanneer u aanspraak kunt maken op een dergelijke uitzondering. Hierbij is vooral van belang of u de juiste documenten kunt overleggen waarmee het financieel nadeel kan worden aangetoond.

Wilt u meer weten over dubbele nationaliteit?

Neem contact op met onze nationaliteitsdesk voor persoonlijk advies: nationalitydesk@kroesadvocaten.nl